• Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju rodzinnej miejscowości,  mi. in: wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z terenu wsi, wspieranie demokracji i budowanie lokalnych więzi, wykorzystanie naturalnych walorów agroturystycznych i krajobrazowych regionu Pałuk

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Niedźwiady

ppsae

Ciekawe linkiProtokół z zebrania sprawozdawczo - informacyjnego członków Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa,
29 kwietnia 2008

I. Porządek obrad:

1. Sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej
2. Zmiany w zarządzie SIRR
3. Projekt „Wianki 2008”
4. Plany doposażenia placu rekreacyjnego „Pod Raczkiem”
5. Relacja z przygotowań do „II. inaugurującego sezon kajakowy spływu: Rynarzewo – Nakło”
6. Przedstawienie założeń projektu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: Działaj Lokalnie VI

II. Przebieg spotkania:

- powitanie przybyłych – Iwona Szweda (prezes SIRR)
- obecni członkowie zarządu: wiceprezes Karol Ruciński, skarbnik Lidia Rosołowicz, członek zarządu Gabriela Dobosiewicz, sekretarz Artur Michalak
- stwierdzenie quorum: w spotkaniu brało udział 12 osób na 21 członków SIRR

1. Sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej przeczytała Maria Pianko (członek komisji)
Wnioski:
- komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w prowadzonych przez zarząd SIRR rachunkach
- wnioskuje jednak o: ujednolicenie wydawania druków kp, wynegocjowanie niższych kosztów prowadzenia rachunku bankowego w BS Szubin lub zmianę banku.
- prośba o uzupełnienie składu komisji: przeprowadzono głosowanie, podczas którego wysunięto kandydaturę Ilony Michalak. Kandydatura została zaakceptowana jednogłośnie.
Obecny skład komisji: Maria Pianko, Irena Szulc, Ilona Michalak
- komisja wniosła o udzielenie absolutorium zarządowi
- członkowie SIRR udzielili bez głosów sprzeciwu absolutorium obecnemu zarządowi

2. Zmiany w zarządzie przegłosowane na ostatnim walnym zebraniu zostały zapisane w KRS. Nowymi członkami zarządu są: Karol Ruciński – wiceprezes
      Lidia Rosołowicz – skarbnik

3. Zebranych zapoznano z projektem „Wianki 2008” przygotowanym przez zarząd SIRR, naniesiono drobne zmiany oraz podzielono zadania

4. Zaplanowano tegoroczne prace na placu rekreacyjnym „pod Raczkiem:
- podniesienie poziomu terenu (nawiezienie ziemi jesienią br)
- zazielenienie i konserwacja
- spotkanie porządkowe na placu w dniu: 7 maja 2008r

5. Odczytanie ogłoszenia o projekcie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Działaj Lokalnie VI” i decyzja o staraniu się o środki na wypoczynek dzieci i młodzieży. Termin: 1 lipca 2008 do 28 lutego 2009, szkolenia: 12 maja – Anieliny, 16 maja - Szubin

6. Na zebraniu przedyskutowano też:
- inicjatywę „Dni Rynarzewa” – Krystyna Zębała
- wizytówkę internetową SIRR oraz udział w projekcie „Wioska internetowa”– Tomasz Mikuła
- stan prac i projekt chodnika przy ulicy Strażackiej – Artur Michalak
 
  
Protokołował: Artur Michalak

Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa - Świetlica Wiejska - Rynarzewo ul. Strażacka 20