• Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju rodzinnej miejscowości,  mi. in: wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z terenu wsi, wspieranie demokracji i budowanie lokalnych więzi, wykorzystanie naturalnych walorów agroturystycznych i krajobrazowych regionu Pałuk

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Niedźwiady

ppsae

Ciekawe linkiProtokół z walnego zebrania Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa

w dniu 19 kwietnia 2009 roku.

 

1. Stwierdzenie quorum- obecnych na spotkaniu było 9 z 17 uprawnionych do głosowania członków stowarzyszenia

 

2. Powitanie gości i przedstawienie porządku obrad przez p. prezes SIRR Iwonę Szwedę

 

3. Porządek obrad:

1)  Powitanie gości, członków SIRR i członków zarządu w osobach:

Prezes - Iwona Szweda

Wiceprezes – Karol Ruciński

Skarbnik – Lidia Rosołowicz

Członek Zarządu – Gabriela Dobosiewicz

Sekretarz – Artur Michalak

2)  Zatwierdzenie porządku obrad

3)  Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008

4)  Sprawozdanie finansowe za rok 2008

5)  Plany i zamierzenia SIRR w roku 2009

6)  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany osoby do reprezentacji SIRR w Stowarzyszeniu „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

7)  Wolne wnioski

 

4. Po zatwierdzeniu porządku obrad Artur Michalak przedstawił sprawozdanie merytoryczne za rok 2008, które zostało jednogłośnie przyjęte przez członków stowarzyszenia.

 

5. Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik Lidia Rosołowicz. Zostało ono przyjęte bez zastrzeżeń przez członków SIRR oraz obecnych na zebraniu członków komisji rewizyjnej.

 

6. Prezes SIRR Iwona Szweda przedstawiła plany stowarzyszenia na rok 2009. Najważniejszymi są:

- Projekt „Dzieciom na 710 lat Rynarzewa: - finansowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle n/Notecią. Celem projektu jest doposażenie i odnowienie placu zabaw na Rynku w Rynarzewie, a wykonawcą projektu jest sołectwo Rynarzewo.

- Projekt „Z Pałuk na Kaszuby” - finansowany ze środków UM w Szubinie, a którego celem jest zapewnienie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Rynarzewa 

- Projekt „ Nie skoliozie! – ćwicz i pływaj z nami” finansowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle n/Notecią. Działaniami profilaktycznymi (ćwiczenia rehabilitacyjne i wyjazdy na basen) objęte zostanie 40 uczniów z Rynarzewa
i okolic.

Pani Prezes podziękowała członkom stowarzyszenia za dotychczasową pracę

i pogratulowała sukcesów, którymi było pozyskanie w tym roku dla Rynarzewa funduszy o łącznej kwocie przekraczającej 16 tys. zł. To dzięki aktywności członków SIRR do naszej wsi trafią pieniądze, które przeznaczone będą głównie na sprzęt i wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

7. Wiceprezes SIRR Karol Ruciński poinformował członków stowarzyszenia o rezygnacji z reprezentowania SIRR w Stowarzyszeniu „Partnerstwo dla Krajny
i Pałuk”.

- Prezes SIRR poprosiła o wybór nowego przedstawiciela oraz podjęcie odpowiedniej uchwały

- pełnienie funkcji zaproponowano Iwonie Szwedzie

- propozycję przegłosowano bez głosów przeciwnych

- uchwałę nr 1/2009 dotyczącą zmiany osoby reprezentującej SIRR w Stowarzyszeniu podjęto jednogłośnie

Prezes SIRR podziękowała p. Karolowi Rucińskiemu za dotychczasową pracę.

9. W wolnych wnioskach członkowie SIRR poruszyli zagadnienia:

- małej ilości członków SIRR obecnych na zebraniu (Irena Szulc)

- małej ilości pieniędzy na koncie SIRR, (tzw. środków własnych), co grozi zawieszeniem działalności SIRR w roku 2010 (Iwona szweda)

- budowy nad rzeką Gąsawką „Centrum Turystyczno- Rekreacyjnego” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Artur Michalak)

- obecna na zebraniu sołtys Rynarzewa Bernadeta Przywara podziękowała członkom SIRR za udostępnienie osobowości prawnej i konta na realizację projektu sołeckiego oraz włączenie się do przygotowań do dożynek gminnych, które odbędą się w naszej gminie w tym roku.

- ustalono datę spotkania członków Zarządu SIRR z rodzicami dzieci biorących udział w realizacji projektu „z Pałuk na Kaszuby” na dzień 22 czerwca 2009, na godzinę 17.00.

- ustalono, że tego samego dnia o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie z osobami zainteresowanymi współpracą w budowie „Centrum Turystyczno- Rekreacyjnego”

10. Prezes SIRR podziękowała członkom stowarzyszenia za przybycie i życzyła wytrwałości w dalszej społecznej pracy dla Rynarzewa.

 

protokołował:

Artur Michalak

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa - Świetlica Wiejska - Rynarzewo ul. Strażacka 20