• Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju rodzinnej miejscowości,  mi. in: wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z terenu wsi, wspieranie demokracji i budowanie lokalnych więzi, wykorzystanie naturalnych walorów agroturystycznych i krajobrazowych regionu Pałuk

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Niedźwiady

ppsae

Ciekawe linkiProtokół z  zebrania sprawozdawczo – wyborczego Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa
w dniu 19 marca 2010 roku.

sirr_2010_3

 

1. Powitanie gości i przedstawienie porządku obrad przez p. prezes SIRR Iwonę Szwedę
2. Stwierdzenie quorum –  zebrani członkowie  zdolni byli do podejmowania  uchwał. Na zebraniu było obecnych 13 członków SIRR na 23 należących do stowarzyszenia. Oprócz nich w zebraniu uczestniczyło 12 sympatyków  - mieszkańców Rynarzewa.
3. Porządek obrad:
1)  Powitanie gości, członków SIRR i członków zarządu
w osobach:
Prezes - Iwona Szweda
Wiceprezes – Karol Ruciński (nieobecność usprawiedliwiona)
Skarbnik – Lidia Rosołowicz
Członek Zarządu – Gabriela Dobosiewicz
Sekretarz – Artur Michalak
Powitała także szczególnie członków Rady Sołeckiej: Beatę Bembnistę i Marię Pianko
2)  Zebrani zatwierdzili porządek obrad
3)  Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009 oraz prezentację multimedialną przygotował i przedstawił  Artur Michalak
4)  Sprawozdanie finansowe za rok 2009 przygotowała
i przedstawiła Lidia Rosołowicz
5)  Opinię komisji rewizyjnej w składzie: Maria Pianko,  Ilona Michalak, Irena Szulc (nieobecność usprawiedliwiona) przedstawiła Maria Pianko Komisja po sprawdzeniu księgowym dokumentów zatwierdziła sprawozdanie finansowe SIRR za rok 2009
6)  Prezes Iwona Szweda przedstawiła plany i zamierzenia SIRR na rok 2010. Są to:
1. Realizacja projektu „Nie skoliozie II” – ćwicz i pływaj
z nami (finansowanie Starostwo Powiatowe w Nakle n/ Notecią i UM Szubin)
2. Realizacja projektu „Kajakiem przez Krajnę i Pałuki” (finansowanie Starostwo Powiatowe i środki własne SIRR)
3. Współpraca i partnerstwo w projektach Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
3. Trzydniowa wycieczka do Warszawy (wpłaty indywidualne i środki własne SIRR)
4. „Dzień Pieczonego Ziemniaka – Pyraday”
5. Zabawa Andrzejkowa
7)  Zebrani nie przedstawili propozycji zmian w Zarządzie SIRR ani w Komisji Rewizyjnej. Zarząd jednogłośnie  otrzymał wotum zaufania i prawo kierowania stowarzyszeniem na następny rok.
8)  W wolnych wnioskach.:
1. Pan Mariusz Walczak przedstawił sprawozdanie
z działalności Koła Strzeleckiego, które działa przy Stowarzyszeniu od stycznia br.. Do koła należy 16 osób, zakupiono ze środków SIRR wiatrówki, wykonano naprawy sprzętu otrzymanego od UM w Szubinie, ćwiczenia odbywają się regularnie we wtorki, koło wkrótce będzie brało udział
w zawodach powiatowych.
2. Prezes SIRR poinformowała o opłaceniu ze środków SIRR obowiązkowego kursu kwalifikacyjnego dla opiekuna Koła Strzeleckiego.
3. Pani Maria Pianko obiecała wsparcie dla Koła Strzeleckiego ze strony UM w Szubinie.
4. Pan Artur Michalak przypomniał o możliwości pozyskania funduszy ze środków Leader, którymi dysponuje „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Zastrzegł jednak, że są to projekty refinansowane, na które „nie stać” tak małych stowarzyszeń jak SIRR. Przypomniał też o tym, że UM w  Szubinie obiecywał utworzenie „funduszu pożyczkowego”, z którego korzystałyby organizacje pozarządowe. Takiego funduszu jednak nie ma.
5. Na zebraniu przedyskutowano także zmiany w funduszu sołeckim.

9)  Na zakończenie prezes SIRR podziękowała członkom stowarzyszenia za przybycie i życzyła wytrwałości
w dalszej społecznej pracy dla Rynarzewa.

Protokółował
Artur Michalak

Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa - Świetlica Wiejska - Rynarzewo ul. Strażacka 20